بایگانی : توليد مبتني بر رايانش ابري (ERP)
امنيت سايبري با رايانش ابري
امنيت سايبري با رايانش ابري

زيرساخت ها از بزرگترين دسته بندي هاي موجود در رايانش ابري به شمار مي آيند.

در اجراي رايانش ابري داده ها حرف اول را مي زنند!!
در اجراي رايانش ابري داده ها حرف اول را مي زنند!!

توليد داده ها و كاربرد آنها در سازمان به معناي واقعي منجر به پيشرفت كسب و كار مي شود.

ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت دوم)
ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت دوم)

رايانش ابري مقصد نهايي ساخت و استقرار برنامه هاي مُدرن است. با ما همراه باشيد...

ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت اول)
ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت اول)

شركت ها براي توسعه برنامه هاي مُدرن به ابر وابسته هستند. با ما همراه باشيد...

روند رايانش ابري در ميانه دوران شيوع كوويد 19
روند رايانش ابري در ميانه دوران شيوع كوويد 19

شيوع كوويد 19 زندگي را از اين رو به آن رو كرده است. احتمال مي رود كه سال 2020 ميلادي به عنوان سالي كه در آن دوركاري براي ميليون ها نفر در جهان به واقعيت تبديل شد، شناخته شود.

ايجاد يك سازمان هوشمند
ايجاد يك سازمان هوشمند

در اينجا قصد داريم استراتژي هوشمند سازماني را به طور خلاصه توضيح دهيم . با ما همراه باشيد