بایگانی : موتور قانون در برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)
موتور قانون
موتور قانون

يك موتور قانون مي تواند جهت تعيين ترتيب اجراي قوانين متضاد و برطرف نمودن آنها، استراتژي هاي متفاوتي را بكار گيرد. با ما همراه باشيد...

نقش ERP در سيستم هاي مديريت كيفيت  QMS
نقش ERP در سيستم هاي مديريت كيفيت  QMS

برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) به نرم افزارهاي مديريت كسب و كار  مانند اشاره دارد كه براي اجراي كاركردهاي 'كسب و كار پشتيبان " مانند برنامه ريزي ، خريد ، موجودي ، فروش ، بازاريابي ، مالي و منابع انساني طراحي شده است.

كار موتور قانون كسب و كار چيست؟!
كار موتور قانون كسب و كار چيست؟!

با موتور  قانون كسب و كار براي پردازش فرايندها و فرم هاي خود تصميم بگيريد.

موتور قانون چيست؟
موتور قانون چيست؟

در اين مقاله قصد داريم تعريف مختصري از موتور قانون ارايه دهيم و مزاياي آن را با هم مرور كنيم.