آرشیو مطالب براساس دی,1398
موتور قانون
موتور قانون

قوانين مربوط به كسب و كار

مديريت ارتباط با مشتريان
مديريت ارتباط با مشتريان

زيرسيستم مديريت ارتباط با مشتريان، با محور قرار دادن مشتري، كليه ارتباطات داخلي و خارجي سازمان را رصد نموده و گزارشات مورد نياز را در اختيار مديران شركت قرار مي دهد.

پرسنلي
پرسنلي

در اين زيرسيستم امكان مديريت منابع انساني سازمان فراهم مي‌گردد، و با استفاده از امكانات موجود در چرخه‌ها، فرايندهاي جذب، استخدام، ارتقاء، رهايي و .... براي كليه كاركنان سازمان فراهم مي‌گردد.

حسابداري
حسابداري

زيرسيستم حسابداري به‌عنوان قلب سيستم مديريت منابع سازمان جام، با هدف مديريت حساب‌ها در سطح شركت طراحي و پياده‌سازي گرديده است.

بودجه
بودجه

با استفاده از اين زيرسيستم مي‌توان بودجه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي شركت را تعيين و كليه فرايندهاي مالي سازمان را با استفاده از آن كنترل نمود.

توليد
توليد

زيرسيستم توليد در راستاي مكانيزاسيون فرآيندهاي برنامه‌ريزي و كنترل توليد محصولات طراحي شده است. اين سيستم با ذخيره‌ي اطلاعات فرآيندهاي مختلف توليد و عملكرد يكپارچه با زيرسيستم...

اموال
اموال

سيستم دارايي هاي ثابت جام با هدف پوشش كليه فرآيند هاي موجود در اين حوزه و مديريت عمليات مربوط به اموال سازمان طراحي شده است.

بازرگاني
بازرگاني

زير سيستم بازرگاني به منظور مديريت مشتريان، تامين كنندگان، انبارها، و همچنين مديريت تامين و فروش كالاها در شركت طراحي و پياده‌سازي گرديده است.

خزانه
خزانه

زير سيستم خزانه به منظور مديريت تبادلات مالي با محيط پيراموني اعم از تامين كنندگان، مشتريان، كارمندان و ... طراحي و پياده‌سازي گرديده است.