آرشیو مطالب براساس مرداد,1399
سيستم مديريت قوانين كسب و كار (BRMS)
سيستم مديريت قوانين كسب و كار (BRMS)

سيستم مديريت قوانين كسب و كار به مثابه انباري مركزي براي قوانين كسب و كار رفتار مي كند. صاحبان تصميم گيري و كاركنان IT در راستاي توسعه، تفسير و ويرايش قوانين در محيطي واحد با يكديگر همكاري مي كنند. با ما همراه باشيد.

تفاوتهاي عمده بين نرم افزار حسابداري و ERP
تفاوتهاي عمده بين نرم افزار حسابداري و ERP

افراد از اصطلاحات حسابداري و نرم افزار ERP به شكل جايگزين  استفاده مي كنند، ولي در عمل نرم افزار حسابداري و ERP در دو مورد از يكديگر متفاوت هستند. عملكرد و كاربردهايشان در حد قابل توجهي با يكديگر فرق دارند. با ما همراه باشيد.