عبارت جستجو : آينده ي ERP ابري چيست؟
آينده‌ي ERP ابري چيست؟
آينده‌ي ERP ابري چيست؟

آينده‌ي ERP ، ابر مي‌باشد. از طرفي آينده‌ي ERP ابري مقوله‌اي متفاوت مي‌باشد. با وجود اين تمايز، هر دو موضوع جالب‌توجه مي‌باشند. با ما همراه باشيد...

تفاوتهاي عمده بين نرم افزار ERP و SCM چيست؟
تفاوتهاي عمده بين نرم افزار ERP و SCM چيست؟

ظهور نرم افزارهايي كاربردي از جمله برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و مديريت زنجيره ي تامين (SCM)  منجر به گشايش فرآيندهاي كسب و كار در دنيا شده اند. با ما همراه باشيد...